Letná tanečná škola 2024

TERMÍN: 12.-17.8.2024

Tréningový proces (Classes): 12.-16.8.2024

Prezentácia (Presentation): 17.8. 2024 (9:00 – 11:00)

MIESTO: RDS ART GROUP, Laurinská 14, Bratislava – Staré mesto

PRIHLÁŠKA

LEKTORSKÝ TÍM:

Tanečník, pedagóg, choreograf a riaditeľ spoločnosti Ballet Jazz Art v Paríži. Študoval balet u Andreho Glegolského, moderný tanec u Unrica a jazz u Matta Mattoxa. Ako asistent Matta Mattoxa pracoval do roku 1980. V roku 1983 založil spoločnosť Ballet Jazz Art Company a v roku 1995 vlastnú tanečnú školu Espace Pléiade v Paríži. Kvalita jeho výučby viedla ku kariére v Európe a severnej Afrike. Bol tiež vedúcim profesorom jazzového tanca v bruselskej škole Mudra Maurica Béjarta. Popri práci pre baletné jazzové umenie choreografoval aj pre operu v Budapešti v Maďarsku, Cie Carte Blanche v Nórsku, švédsku operu v Göteborgu a tuniské národné divadlo.

Dancer, teacher, choreographer and director of the Ballet Jazz Art company in Paris. He studied ballet with Andre Glegolsky, modern dance with Unrico and jazz with Matt Mattox. He worked as Matt Mattox’s assistant until 1980. In 1983 he founded the Ballet Jazz Art Company and in 1995 his own dance school, Espace Pléiade, in Paris. The quality of his teaching led to a career in Europe and North Africa. He was also a senior professor of jazz dance at the Mudra Maurice Béjart School in Brussels. In addition to his work for Ballet Jazz Arts, he has choreographed for the Budapest Opera in Hungary, Cie Carte Blanche in Norway, the Swedish Opera in Gothenburg, and the Tunisian National Theatre.

Tanečník, pedagóg a choreograf. Absolvent CODARTS Rotterdam Contemporary Dance Academy, kde pôsobí v súčasnosti ako ambasádor pre choreografiu a Talent Scout Italia. Je umelecký riaditeľ juniorského súboru Otrebla Dance Company. Účinkoval v dielach známych choreografov (Jiří Kylián, Nacho Duato, Samir Calixto, Ed Wubbe, Lorand Zachar) na rôznych tanečných scénach, napr. v Canade, Švajčiarsku, Nemecku, Macedónii, Poľsku, Taliansku a Holandsku.

Dancer, teacher and choreographer. Graduate of CODARTS Rotterdam Contemporary Dance Academy, where he is currently working as an ambassador for choreography and Talent Scout Italia. He is the artistic director of the junior company Otrebla Dance Company. He has performed in works by well-known choreographers (Jiri Kylián, Nacho Duato, Samir Calixto, Ed Wubbe, Lorand Zachar) in various dance venues such as Canada, Switzerland, Germany, Macedonia, Poland, Italy and the Netherlands.

Bývalý sólový tanečník Ballet Hispanico of NYC, Alvin Ailey Repertory Ensemble a José Limón Dance Company, v súčasnosti pedagóg a choreograf, pôsobiaci v Amerike, Európe aj v Ázii. Jeho asistentkou v tvorivom a pedagogickom procese je Blanka Czasny, s ktorou spolupracuje už niekoľko rokov.

 

Shifting Roots – Alegado Movement Language – technika vytvorená so zámerom objasniť podobnosti, ale i rozdiely v technike José Limóna.
Joe Alegado – autor techniky Shifting Roots – po tom, čo začiatkom 80. rokov tancoval s tanečnou skupinou José Limóna, pokračoval vo výučbe Limónovej metódy na svojich vlastných hodinách. Prirodzená muzikálnosť pádu a návratu, uvedomovanie si dychu v pohybe a vzťah medzi hmotnosťou a gravitáciou, ktoré sú vlastné technike Limóna, boli vlastnosti, ktoré vytvorili pre Alegada pocit domova.
Tie isté prvky však boli aj zdrojom jeho vlastnej tvorivosti a pohybového skúmania. S každým ďalším rokom sa v Alegadových pohybových kreáciách začalo objavovať čoraz viac z jeho vlastnej somatickej histórie – od jeho športovej aktivity v minulosti až po všeobecný pohľad na život a objavovanie spôsobov, ako vyjadriť ľudský stav vo všetkých jeho silných a slabých stránkach.
Vo svojej tvorivej práci sa upriamil na prácu rúk. Z jednoduchých gest rúk vznikali prúdy pohybov rúk, ktoré sa vždy synchronizovali s jadrom vedeným silou panvy pohybujúcej sa priestorom.
Pohybový jazyk Alegada je v neustálom stave rastu. Od svojich začiatkov v Limónových konceptoch a princípoch pohybu až po neustále sa rozširujúce pohybové skúmanie – Shifting Roots je v neustálom tvorivom procese.

Performer solo dancer with Ballet Hispanico of NYC, Alvin Ailey Repertory Ensemble, and José Limón Dance Company, he is currently a teacher and choreographer working in the America, Europe, and Asia. His assistant in the creative and pedagogical process is Blanka Czasny, with whom he has collaborated for several years.
Shifting Roots – Alegado Movement Language – a technique created with the intention of clarifying the similarities but also the differences in José Limón’s technique.
Joe Alegado – the author of the Shifting Roots technique – after dancing with José Limón’s dance company in the early 1980s, continued to teach Limón’s method in his own classes. The natural musicality of falling and returning, the awareness of breath in movement, and the relationship between weight and gravity inherent in the Limón technique were qualities that created a sense of home for Alegado.
But these same elements were also the source of his own creativity and movement exploration. With each passing year, more and more of Alegado’s own somatic history began to emerge in his movement creations – from his past athletic activity to his general outlook on life to his discovery of ways to express the human condition in all its strengths and weaknesses.
In his creative work, he has focused on the work of the hands. Simple hand gestures gave rise to streams of hand movements that were always in sync with a core guided by the force of the pelvis moving through space.
Alegado’s movement language is in a constant state of growth. From its beginnings in Limón’s concepts and principles of movement to its ever-expanding movement explorations, Shifting Roots is in a constant creative process.

Tanečník a pedagóg, je stále aktívnym členom tanečnej company Ballet Jazz Art Raza Hammadi v Paríži a tiež asistent pedagóga a choreografa Raza Hammadi, pôsobí aj ako tanečný pedagóg.
V roku 2008 – študent školy Sky-Dancer v Angouleme – odbor hip hop
V roku 2010 – študent konzervatória v Angouleme – odbor klasického a súčasného tanca
V roku 2019 získal diplom v technike jazzového tanca

A dancer and teacher, he is still an active member of the Ballet Jazz Art Raza Hammadi dance company in Paris, and is also an assistant teacher and choreographer to Raza Hammadi, as well as a dance educator.
In 2008 – student at the Sky-Dancer school in Angouleme – hip hop department
In 2010 – student at the Conservatoire de Angouleme – classical and contemporary dance
In 2019 he obtained a diploma in jazz dance technique.

Klasický tanec začal študovať na Košickom konzervatóriu, neskoršie v roku 1982 sa pokračoval vzdelávať na Tanečnom oddelení Konzervatória v Prahe, ktoré absolvoval v roku 1984.
Od roku 1984 pôsobil ako člen zboru, neskôr sólista (1990), vedúci sólista (1993 – 1997 a od 1999) a od roku 2004 ako baletný majster – repetítor Baletu Slovenského národného divadla v Bratislave. V rokoch 1997 a 1998 pôsobil ako sólista Laterny magiky v Prahe a hosťujúci sólista Baletu Štátneho divadla v Košiciach.
Mimoriadne výrazný predstaviteľ špičkovej interpretačnej školy klasického tanca, herecky tvárny, so širokou paletou postáv baletného repertoáru.
V roku 2004 absolvoval štúdium choreografie na Katedre tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, kde od roku 2019 vyučuje choreografiu.
Počas svojej tanečnej kariéry získal viaceré ocenenia nielen za interpretačnú, ale i choreografickú prácu, napr. Cena Philip Morris Flower Award za rok 1998 (Najlepší slovenský baletný umelec), ceny Literárneho fondu za celoživotné dielo a ďalšie.

Dance Department of the Prague Conservatory, from which he graduated in 1984.
Since 1984 he worked as a member of the choir, later as a soloist (1990), leading soloist (1993-1997 and since 1999) and since 2004 as a ballet master – répétiteur of the Slovak National Theatre Ballet in Bratislava. In 1997 and 1998 he was a soloist of Laterna magika in Prague and a guest soloist of the Ballet of the State Theatre in Košice.
He is an exceptionally strong representative of the top school of classical dance performance, with a wide range of characters in the ballet repertoire.
In 2004 he graduated from the Department of Dance Production at the Faculty of Music and Dance of the Academy of Performing Arts in Bratislava, where he has been teaching choreography since 2019.
During his dancing career he has received several awards not only for his performance but also for his choreographic work, e.g. the Philip Morris Flower Award for 1998 (Best Slovak Ballet Artist), the Literary Fund Lifetime Achievement Award and others.

Pedagóg Katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave, pedagóg TD Bralen, TŠ Elledanse, bývalý dlhoročný pedagóg moderného tanca na TK Evy Jaczovej v Bratislave, pedagóg a organizátor projektu Danceana.

Teacher of the Department of Dance Creation at the Academy of Performing Arts in Bratislava, teacher of the Bralen Dance School, Elledanse Dance School, former long-time teacher of modern dance at the Eva Jaczova Dance School in Bratislava, teacher and organizer of the Danceana projects.

Absolvent TK Evy Jaczovej a Katedry tanečnej tvorby na VŠMU v Bratislave, interpret o.z. MimoOs a Platformy pre súčasný tanec (PlaST).

Graduate of Eva Jaczova’s TK and the Department of Dance Production at the Academy of Performing Arts in Bratislava, performer of MimoOs ,o.z.and Platform for Contemporary Dance (PlaST).

Absolvent VŠMU, dlhoročný pedagóg tanečného školy Jumbo a člen tanečnej skupiny The Pastels. Podieľal sa na spolupráci tanečného filmu ,,Backstage”. Účinkoval vo viacerých inscenáciách a muzikáloch v Divadle Nová scéna, Malá scéna, SND,  A4 či v divadle Aréna v Bratislave.

Graduate of the Academy of Performing Arts, long-time teacher of the Jumbo dance school and member of the dance group The Pastels. He participated in the collaboration of the dance film “Backstage”. He has performed in several productions and musicals at the New Scene Theatre, Small Scene Theatre, Slovak National Theatre, A4 and Arena Theatre in Bratislava.

Vladislav „Benito“ Šoltys je pedagóg na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Ako umelec pôsobí na slovenskej a zahraničnej scéne. Pracoval pre Rakúsku tanečnú skupinu cieLaroque, Tanztheater Wien a bol dlhoročným členom Írskej divadelno-tanečnej skupiny Fabulous Beast Dance Theatre. Na Slovensku pôsobil v Bratislavskom Divadle Tanca, v divadle elledanse a v Slovenskom divadle tanca. Bol pedagóg na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, zúčastnil sa China Summer Dance Camp v mestách Sichuan a Tongliao. Viedol Master workshop na Beijing Dance Academy v Číne. Pravidelne vedie workshopy na festivale MOVE Ostrava, festivale ProArt a na Janáčkovom konzervatóriu v Ostrave. Je organizátorom prehliadky tanečnej tvorby Art Moves, národným porotcom tanečnej organizácie IDO a členom odbornej komisie Fondu na Podporu Umenia v podprograme Tanec a Divadlo.

Vladislav “Benito” Šoltys is a teacher at the Academy of Performing Arts in Bratislava. As an artist, he has worked on the Slovak and international scene. He has worked for the Austrian dance group cieLaroque, Tanztheater Wien and was a long-time member of the Irish theatre and dance group Fabulous Beast Dance Theatre. In Slovakia he has worked in Bratislava Dance Theatre, elledanse Theatre and Slovak Dance Theatre. He was a teacher at the Eva Jaczova Dance Conservatory in Bratislava, and participated in the China Summer Dance Camp in Sichuan and Tongliao. He conducted a Master Workshop at Beijing Dance Academy in China. He regularly leads workshops at the MOVE Ostrava Festival, ProArt Festival and Janáček Conservatory in Ostrava. He is the organizer of the Art Moves dance showcase, a national juror of the IDO dance organization and a member of the expert committee of the Fund for the Support of Arts in the Dance and Theatre sub-programme.

Tanečníčka, pedagogička a choreografka tanečného súboru Moving Souls, vyštudovala HTF VŠMU, svoje pedagogické a choreograficé kvality rozvíja v svojej tanečnej skupine, s ktorou dosiahla úspech aj mnoho ocenení v českých aj slovenských tanečných súťažiach. Získala titul “Slovenský choreograf roka” v roku 2015 a 2019 v súťaži Best Dance Group. Vyučovala workshopy v New Yorku USA, Srbsku, Poľsku, Česku, Rakúsku.

Dancer, teacher and choreographer of the dance ensemble Moving Souls, graduated from the Academy of Performing Arts of the Czech Academy of Performing Arts, develops her pedagogical and choreographic qualities in her dance group, with which she has achieved success and many awards in Czech and Slovak dance competitions. She won the title “Slovak Choreographer of the Year” in 2015 and 2019 in the Best Dance Group competition. She has taught workshops in New York USA, Serbia, Poland, Czech Republic, Austria.

Mario González je performer a choreograf, ktorý vyrastal v Seville a v súčasnosti žije v Madride. Svoje tanečné štúdium začal v roku 2008, keď cestoval po Španielsku, aby objavil a spoznal mestskú tanečnú scénu. Následne sa rozhodol pokračovať v štúdiu na Centro Andaluz De Danza a prenikol do sveta súčasného tanca, ktorý mu umožnil preskúmať a stotožniť sa s novými formami pohybu a zároveň nadviazať na predchádzajúce štúdium. Jeho vášeň pre vzdelávanie ho priviedla k cestovaniu a práci v krajinách ako Belgicko, Brazília, Kanada, Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Luxembursko, Švédsko a Spojené kráľovstvo, kde spolupracoval s umelcami z rôznych prostredí, čo mu pomohlo rozšíriť si obzory a objaviť nové a nové formy vyjadrov

Mario González is a performer and choreographer who grew up in Seville and is currently based in Madrid. He began his dance studies in 2008, traveling around Spain to discover and learn about the urban dance scene. Subsequently, he decided to continue his studies at the Centro Andaluz De Danza, delving into the world of contemporary dance, which allowed him to explore and identify with new forms of movement while still building upon his previous studies. His passion for learning led him to travel and work in countries such as Belgium, Brazil, Canada, Italy, France, Germany, Hungary, Luxembourg, Sweden and the United Kingdom, where he collaborated with artists from different backgrounds, helping him to broaden his horizons and discover new and emerging forms of expression.

Profesionálna tanečníčka, choreografka a lektorka. Tancu sa venuje od svojich piatich rokov. Pri tvorbe choreografií vychádza väčšinou z hip-hop foundation, ale jej tanec je „fusion“ viacerých štýlov v závislosti od hudby a pocitu. Lektorskej práci sa venuje už viac ako 10 rokov. Pravidelne vyučuje v kluboch Souljam a Assos Nelux. Ako tanečníčka pôsobí v tanečnej skupine Dary Rolins „Dara Force“. Vytvorila koncept Sunday Choreo Intensives, ktorý je zameraný na rozvoj tanečníkov v „street – dance“ štýloch. Okrem dary Rolins spolupracovala so spevákmi Ewa Farna, Laris Diam a Marko Damian.
English:
Professional dancer, choreographer and lecturer. She has been dancing since she was five years old. Her choreography is mostly based on hip-hop foundation, but her dance is a “fusion” of several styles depending on the music and feeling. She has been teaching for over 10 years. She regularly teaches at Souljam and Assos Nelux clubs. As a dancer she is a member of Dara Rolins dance group “Dara Force”. She created the concept of Sunday Choreo Intensives, which focuses on the development of dancers in “street – dance” styles. In addition to Dara Rolins, she has collaborated with singers Ewa Farna, Laris Diam and Marko Damian.

Profesionálny tanečník a choreograf, ktorý pracuje pre tanečnú inštitúciu RDS Art Group s.r.o. a zároveň zakladateľ prvej profesionálnej tanečnej skupiny zameranej na K-Pop – krOWN. Kreatívny a fyzicky zdatná osobnosť s rôznorodými skúsenosťami v mnohých tanečných štýloch a priemyselných projektoch, ako aj prvý človek, ktorý na Slovensku vyučuje K-Pop ako tanečný štýl.
Pracuje ako tanečník a choreograf, vyučuje rôzne tanečné štýly, organizuje tanečné podujatia súvisiace s K-Popom, spolupracuje so zahraničnými umelcami a organizuje svetové turné pre tanečníkov z Kórey. Pôsobí ako hlavný lektor a manažér skupiny krOWN.
K-Pop je pretrvávajúci fenomén hudobno-tanečnej scény, kde pôsobí ako spojitosť rôznych tanečných štýlov s autentickým zvukom kórejskej popovej hudby. Tento štýl dosiahol obrovskú popularitu po celom svete, nakoľko z tanečného hľadiska majú ľudia možnosť sa naučiť veľmi známe choreografie populárnych idolov a spevákov. Hlavné zameranie K-Popu je charizma a prítomnosť na javisku, kedy sa sústreďuje na celotelový výraz tváre a hrá sa s rôznymi konceptami, ktoré sú neskôr zahrnuté do samotných variácií.”

English:
A professional dancer and choreographer who works for the dance institution RDS Art Group s.r.o. as well as founder of the first professional K-Pop focused dance crew – krOWN. I am a creative and physically fit individual with varied experience in many dance styles and industry projects, as well as the first person to teach K-Pop in Slovakia as a dance style.
I work as a dancer and choreographer, teach various dance styles, organise K- Pop related dance events, collaborate with foreign artists and organize world tours for dancers from Korea. I act as the main teacher and manager of the group krOWN.
K-Pop is an enduring phenomenon in the music and dance scene, where it acts as a fusion of different dance styles with the authentic sound of Korean pop music. This style has achieved immense popularity all over the world, as from a dance perspective, people have the opportunity to learn the very familiar choreographies of popular idols and singers. The main focus of K-Pop is charisma and stage presence, where it focuses on full-body facial expressions and plays with different concepts that are later incorporated into the variations themselves.”

Priebeh campu:

Pon – Pia: 12. – 16. 8. 2024 – tanečné kurzy

(1 kurz = 5 tréningov – každý deň jeden tréning vami zvoleného a zaplateného kurzu).

Sob: 17. 8. 2024 od 9.00-11.00h – prezentácia tanečných kompozícií pripravených na kurzoch „Repertory class“ a ostatných kurzoch označených v popise.

Ůrovne tanečných skúseností (Levels of dance skills):

Level BEG – začiatočníci (Beginners)
Level INT – mierne pokročilí (Intermediate)
Level ADV – pokročilí (Advanced)

Joe Alegado

 • Shifting roots AML INT (technický tréning)
 • Repertory class INT/ADV + ( Prezentácia)

Alberto Poti

 • Contemporary Dance INT (technický tréning)
 • Repertory class INT/ADV + (Prezentácia)

Mario (Glez) Gonzales

 • Contemporary Dance INT (technický tréning)
 • Repertory class INT/ADV + (Prezentácia)

Raza Hammadi

 • Contemporary Jazz INT (technický tréning)
 • Repertory class INT/ADV + (Prezentácia

Clément Mames

 • Hip hop BEG/INT (technický tréning)

Igor Holováč

 • Klasický tanec INT(technický tréning)
 • Klasický tanec ADV(technický tréning)

Lukáš Bobalík

 • Technika súčasného tanca BEG/INT (technický tréning)
 • Technika súčasného tanca INT/ADV (technický tréning) + Prezentácia

Vika Kozáková

 • Contemporary Forms (technický tréning) + Prezentácia

Oleg Knyazev

 • K-POP (technický tréning) + Prezentácia

Johny Šutka

 • Contemporary Dance BEG/INT (technický tréning) + Prezentácia

Bibiana Lanczová

 • Jazzový tanec BEG (technický tréning)
 • Jazzový tanec INT (technický tréning) + Prezentácia

Vanda Gregorová

 • Hip – hop INT/ADV + Prezentácia

Vladislav Šoltys

 • Improvisation (technický tréning) + Prezentácia
Súčasťou označených kurzov je prezentácia celotýždňovej práce účastníkov v sobotu 17.8.2024 na veľkej sále na 7. poschodí. Veľmi sa tešíme, že môžeme zorganizovať malé predstavenie pre vás a vašich blízkych. Pokiaľ nemáte záujem o sobotňajšiu prezentáciu alebo sa jej nemôžete zúčastniť, ale napriek tomu sa chcete zúčastniť „Repertory classes“ kurzov, nahláste to prosím svojmu lektorovi vopred. Ďakujeme!
Pri výbere kurzov si prosím pozrite si časový harmonogram kurzov, či sa vám časovo nekryjú vybrané kurzy.

The courses that include performance of the week’s work will take place 17th of August 2024 in the big studio on the 7th floor. We are delighted to host a student performance for you and your loved ones. If you are not interested or not able to attend the performance, let the instructors know beforehand in all repertory classes. Thank you!
Before selecting classes, please check the attached schedule to avoid overlapping.

Jednotlivé kurzy:

R. Hammadi Contemporary jazz, Repertory class + prezentácia
A. Poti Contemporary Dance, Repertory class + prezentácia
J. Alegado Shifting roots technique, Repertory class + prezentácia
M. Gonzales (Glez)Contemporary Dance, Repertory class + prezentácia
C. Mamés Hip Hop BEG/INT
I. Holováč Klasický tanec INT, Klasický tanec ADV,
V. Kozáková Contemporary Forms ADV
V. Šoltys Improvisation + prezentácia
B. Lanczová Jazz Dance BEG, Jazz Dance INT
L. Bobalík Technika súčasného tanca BEG/INT, Technika súčasného tanca INT/ADV
V. Gregorová Hip – hop INT/ADV
J. Šutka Contemporary Dance BEG/INT
O. Knyazev K-POP BEG/INT

Kurzovné poplatky:
100 Euro za kurz (5 tréningov po 90 minút, Repertory classes aj s prezentáciou v sobotu):
R. Hammadi : Contemporary jazz
R. Hammadi : Repertory class + prezentácia
A. Poti : Contemporary Dance
A. Poti: Repertory class + prezentácia
J. Alegado : Shifting roots technique
J. Alegado : Repertory class + prezentácia
M. Gonzales (Glez) : Contemporary Dance
M. Gonzales(Glez) : Repertory class + prezentácia

70 Euro za kurz (5 tréningov po 90 minút, označené aj s prezentáciou v sobotu):
C. Mamés : Hip Hop BEG/INT
I. Holováč : Klasický tanec INT
I. Holováč : Klasický tanec ADV
V. Kozáková : Contemporary Forms ADV + prezentácia
V. Šoltys : Improvisation + prezentácia
B. Lanczová : Jazz Dance BEG
B. Lanczová : Jazz Dance INT + prezentácia
L. Bobalík : Technika súčasného tanca BEG/INT
L. Bobalík : Technika súčasného tanca INT/ADV + prezentácia
V. Gregorová : Hip – hop INT/ADV
J. Šutka : Contemporary Dance BEG/INT + prezentácia
O. Knyazev : K-POP BEG/INT + prezentácia

Registračná kancelária bude otvorená v pondelok 12.8.2024 od 8:00 do 18:00, v utorok-piatok 8:30 do 18:00. Prosíme vás, aby ste za účelom registrácie prišli v dostatočnom predstihu pred Vašim prvým kurzom.

Platobné pokyny:
Kurzovné (minimálne 50% z celkovej sumy) uhraďte prosím na účet občianskeho združenia Danceana: IBAN – SK06 5600 0000 0056 8265 7001, najneskôr do 7 dní od registrácie. Pokiaľ poplatok neuhradíte, registrácia bude zrušená. Pokiaľ uhradíte 50% z celkovej sumy, zostatok môžete doplatiť v hotovosti pri príchode v registračnej kancelárii. Do poznámky pre prijímateľa uveďte prosím meno účastníka kurzu.
Storno poplatok: Zálohovú platbu Vám vrátime do 1.7.2024, po tomto termíne bohužiaľ nemá účastník nárok na vrátenie 50% z celkovej sumy objednaných kurzov.

Ubytovanie v blízkosti tanečných sál: rezervujte si čo najskôr!
Accomodation close to dance studios: Book your accommodation as soon as possible!
Ubytovacie zariadenie:

Hotel, hostel, internát Svoradov

Svoradova ulica 13
811 03 Bratislava
e-mail: svoradov-riaditel@abuba.sk

Hotel Ibis

+421 2/592 920 00

Zámocká 38
811 01 Bratislava