Ukážkové video zadarmo

Ukážkové video zadarmo - Pilotné komentované edukačné video z techniky jazzového tanca.

Obsahuje tri krátke ukážky, ktoré predstavia cvičenia s metodickým postupom na vypracovanie požadovanej kvality pohybu.

Cvičenia sú zamerané na vypracovanie základných technických prvkov a pohybových kvalít techniky jazzového tanca.

Contemporary #1

 1. Cvičenie: Warm up – zahriatie tela, cvičenie zamerané na uvedomenie si kontralaterálneho prepojenia v kombinácií so spinálnym vzorcom pohybu
 2. Cvičenie: zamerané na prepojenie hornej a dolnej časti tela pri zmene opornej plochy s uvedomením si sekvencie pohybového vzorca uvoľnenie – odtlačenie a natiahnutie – pritiahnutie
 3. Cvičenie: zamerané na vnímanie vnútornej vertikály pri páde tela s náhlou zmenou smeru pohybu
 4. Cvičenie: zamerané na protiťah periférnych častí proti smeru pádu s aplikáciou polohy off balance

Zakúpiť video

Contemporary #2

 1. Cvičenie: Kombinácia so zameraním na prepojenie dych a pohyb, centrum – periféria
 2. Cvičenie: Kombinácia so zameraním na prepojenie P a Ľ strany tela s postupom do priestoru
 3. Cvičenie: Kombinácia so zameraním na rozvoj pohybu P a Ľ strany tela, aplikácia pohybového vzorca uvoľnenie – odtlačenie a natiahnutie – pritiahnutie
 4. Cvičenie: Kombinácia so zameraním na rozvoj pohybového vzorca uvoľnenie – odtlačenie a natiahnutie – pritiahnutie ako prípravné cvičenie na skoky so zmenou priestorovej úrovne
 5. Cvičenie: Kombinácia so zameraním na spinálny vzorec pohybu („vlna“ v chrbtici iniciovaná od temena alebo kostrče)
 6. Cvičenie: Kombinácia je zameraná na pohyb tela po špirálovitej dráhe s postupom do priestoru
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zakúpiť video

Contemporary #3

 1. Cvičenie: Kombinácia so zameraním na iniciáciu pohybu periférnymi časťami
 2. Cvičenie: Predprípravná kombinácia na sklzy s postupom po priestore
 3. Cvičenie: Kombinácia so zameraním na rotáciu tela po špirále s prenosom váhy na horné končatiny
 4. Cvičenie: Kombinácia so zameraním na vnímanie pohybu periférnych častí k centru a od centra s postupom do priestoru
 5. Cvičenie: Kombinácia zameraná na uvoľňovanie hmotnosti tela do priestoru
 6. Cvičenie: Kombinácia zameraná na dynamické polohy a pohyb mimo vertikálnej osi
 7. Cvičenie: Malá tanečná variácia
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zakúpiť video

Contemporary #4

 1. Cvičenie : Warm up – zahrievacie cvičenie zamerané na kontra laterálne prepojenie tela
 2. Cvičenie : kombinácia zameraná na prepojenie hornej a dolnej časti tela s uvedomovaním si sekvencie pohybového vzorca „uvoľnenie – odtlačenie“ a „natiahnutie – pritiahnutie“
 3. Cvičenie: kombinácia v stoji zameraná na artikuláciu horných a dolných končatín, uvedomenie si špirálového pohybu chrbtice a kontra laterálneho natiahnutia periférnych častí.
 4. Cvičenie: kombinácia zameraná na proti- ťah periférnych častí tela proti smeru pádu s aplikáciou polohy „off balance“.
 5. Tanečná variácia zameraná na pohyb tela po špirálovitej dráhe so zmenou priestorovej úrovne.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zakúpiť video

Contemporary #5

 1. Cvičenie: zamerané na precvičenie pohybového vzorca „uvoľnenie – odtlačenie“, „natiahnutie – pritiahnutie“ po špirálovej dráhe
 2. Cvičenie: zamerané na precvičenie prepojenia temeno – kostrč a pravej a ľavej strany tela v dynamických polohách so zmenou priestorovej orientácie
 3. Cvičenie: zamerané na uvedomenie si špirálového pohybu chrbtice vo vertikálnej osi a obrátených polohách
 4. Cvičenie: zamerané na artikuláciu bedrového kĺbu
 5. Cvičenie: zamerané na pohyb po špirálovej dráhe z vertikálnej polohy tela na podlahu
 6. Cvičenie: zamerané na prepojenie dolnej a hornej časti tela
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zakúpiť video

Contemporary #6

 1. Cvičenie: zahrievacie cvičenie na podlahe zamerané na zahriatie chrbtice a špirálovú dráhu pohybu v ľahu na podlahe
 2. Cvičenie: zamerané na špirálový pohyb chrbtice v stoji s pohybom po priestore
 3. Cvičenie: rozoskákanie so zmenou priestorovej orientácie
 4. Cvičenie: skoková kombinácia
 5. Cvičenie: skoková kombinácie so zapojením skoku s obratom o 180 stupňov
 6. Cvičenie: Skoková variácia – spojenie precvičovaného materiálu do variácie

Zakúpiť video

Contemporary #7

 1. Cvičenie: Kombinácia zameraná na rolovanie tela po špirále iniciované periférnymi časťami tela
 2. Cvičenie: Kombinácia zameraná na precvičenie špirálového pohybu s otváraním a navažovaním
 3. Cvičenie: Kombinácia zameraná na prepojenie temena a kostrče v horizontálnej polohe trupu
 4. Cvičenie: Kombinácia zameraná na prepojenie temena a kostrče v špirálovom pohybe
 5. Cvičenie: Špirálový pohyb chrbtice v obrátenej polohe
 6. Cvičenie: Špirálový pohyb v obrátenej polohe na lakťoch
 7. Cvičenie: Spojenie predošlých cvičení v celostnej kombinácii
 8. Cvičenie: Kontra laterálne prepojenie tela a artikulácia horných a dolných končatín
 9. Cvičenie: Aplikácia všetkých princípov nacvičených v predošlých cvičeniach
 

Zakúpiť video

Contemporary #8

 1. Cvičenie: Zamerané na zahriatie a prechod tela z ľahu do strednej priestorovej úrovne
 2. Cvičenie: Zamerané na artikuláciu horných a dolných končatín s použitím pádu iniciovaného od centra tela
 3. Cvičenie: Zamerané na prechod tela cez tri priestorové úrovne po špirále s využitím rotácie a natočenie tela v priestore
 4. Cvičenie: Tanečná variácia – prepojenie rôznych pohybových väzieb s rozvinutím do priestoru a s pridaním rytmicko-dynamických zmien

Zakúpiť video

Jazz #1

 1. Cvičenie: Warm up – zahriatie celého tela, side stretches, rolovanie tela, stretch dolných končatín, hrudný záklon
 2. Cvičenie: Knee bend – precvičuje knee bend, deep knee bend , torso twist, table top
 3. Cvičenie: Prances – Brushes – vypracováva techniku dolnej končatiny, zložitejšia forma aj so zapojením základného jazzového port de bras
 4. Malá variácia: precvičuje kicks, izolácie jednotlivých častí tela, pirouettes, small jump, pas de bourré
 5. Grand battement jeté: precvičuje švihy dolnej končatiny v polohách attitudes en avant, attitude á la seconde, ďalej pirouettes, pas chassé

Zakúpiť video

Jazz #2

 1. Cvičenie: Warm up – rolovanie tela v 1. a 2. paralelnej pozícii, table top v 1., 2. a 4. paralelnej pozícii, knee bend v 1.paralelnej pozícii, side stretch, relevé v 1. paralelnej pozícii
 2. Cvičenie: Knee bend - knee bend v I.a II. vytočenej pozícii s jazzovým port de bras, deep knee bend v II. vytočenej pozícii, prechod do table top paralelne v 2. paralelnej pozícii, 4. pozícia plié paralelne, dégagé – prenesenie váhy na jednu dolnú končatinu
 3. Cvičenie: Prancesn - prances paralelne a en de hors (vytočene), passé paralelne a vytočene
 4. Cvičenie: Brushes - brush en avant, brush derriére, demi rond á la seconde, jednoduché port de bras (práca horných končatín)
 5. Cvičenie: Kicks - kick vpred paralelne, stranou vytočene, pas de bourré s postupom do strany
 6. Cvičenie: Extentions - passé – développé paralelne en avant (vpred), passé dévellopé en de hors á la seconde (stranou), pas balancé (spojovací krok), prechod cez sed po podlahe
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zakúpiť video

Jazz #3

 1. Cvičenie: Warm up - Zahrievacie cvičenie – side stretches, table top, 4. paralelná pozícia
 2. Cvičenie: Knee bend a deep knee bend - Demi plié a grand plié v I. a II. vytočenej pozícii, Torso twist v 4. paralelnej pozícii, Body roll cez ripple
 3. Cvičenie: Brushes - Prance, brush do všetkých smerov, énveloppé do všetkých smerov, passé, jazzové port de bras, Ripple, body roll cez ripple
 4. Cvičenie: Malá variácia na precvičenie 4. paralelnej pozície
 5. Cvičenie: Nácvik prvku Flick v horných a dolných končatinách
 6. Cvičenie: Krátka tanečná kombinácia s použitím nacvičených technických prvkov
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zakúpiť video

Jazz #4

 1. Cvičenie: Warm-up – kombinácia zameraná na rozohriatie všetkých svalových partií, side stretches. Table top v IV. paralelnej pozícii, leg stretches
 2. Cvičenie: Knee bend a deep knee bend – kombinácia zameraná na precvičenie plié a grand plié v I. a II. vytočenej pozícii s pretočením do paralelnej pozície a späť do vytočenej, poloha Table top v plié v 2. paralelnej pozícii
 3. Cvičenie: Prances a Brushes – kombinácia zameraná na techniku dolných končatín so súčasným zapojením Torso twist v hornej časti tela
 4. Kombinácia Prances a Brushes so zapojením práce horných končatín /koordinácia práce horných a dolných končatín/
 5. Prípravné cvičenie na Rond de jambe par terre /pohyb dolnej končatiny po kružnicovej dráhe, vedený po podlahe/
 6. Prípravné cvičenie pre Kicks attitude paralelne vpred a vytočene stranou v ľahu na zemi a v stoji
 7. Kombinácia zameraná na precvičenie  4. paralelnej pozície vpred a stranou a jej používania ako preparácie na pirouette en dehors a en dedans
    Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.    

Zakúpiť video

Jazz #5

1. Cvičenie: Warm up
2. Cvičenie: Stretch na podlahe
3. Cvičene: Prances (3a - s zapojením knee bend, 3b - so zapojením práce horných končatín)
4. Cvičene: Knee bend a deep knee bend
5. Cvičene: Brushes
6. Cvičenei: Švrté pozície
7. Cvičenie: High kicks
8. Cvičene: Priestorová variácia

Zakúpiť video

Jazz #6

 1. Cvičenie: Knee bend a deep knee bend – zapájame table top, ripple, bounce s telom, izoláciu hrudníka a hlavy, kontrakciu panvy, pirouette en dehors plié
 2. Cvičenie: Technika dolných končatín: brushes, battement tendu jeté, battement développé, jazzové port de bras
 3. Cvičenie: Rond de jambes – rond de jambe en dehors par terre (zpredu dozadu pohybom po podlahe), rond de jambe en lˇair (zpredu dozadu pohybom vo vzduchu), spojovací krok pas de boureé
 4. Cvičenie: Kombinácia rond de jambes s pridaním práce horných končatín (flicks) a pirouette rond de jambe en l’air en dehors
 5. Cvičenie: Priestorová kombinácia – Pirouette rond de jambe en l’air en de hors, spojovací krork pas de boureé, zavesenie tela s pretočením do profilu, pas chassé, skok (temps levé sauté)  s jedmou dolnou končatinou na passé a pretočením tela – torso twist
 6. Cvičenie: Tanečná variácia – spojenie viacerých technických prvkov do tanečnej variácie

Zakúpiť video

Jazz #7

 1. Cvičenie: Knee bend - kombinácia zameraná na precvičenie knee bend a deep knee bend vo vytočených pozíciách DK, so zapojením práce HK, table top, ripple, pas de bourée a pirouettes en dehors
 2. Cvičenie: Brushes a jetés – kombinácia zameraná na prácu chodidla so zapojením práce horných končatín
 3. Cvičenie: Rond de jambe – kombinácia zameraná na vypracovanie krúživého pohybu s dolnou končatinou
 4.  Cvičenie: Rond de jambe s pridaním práce horných končatín a rotácie
 5. Cvičenie: Malá variácia s pohybom po priestore so zapojením pirouette en dehors, pas chassé, skok na jednej dolnej končatine
 6. Cvičenie: Tanečná variácia – spojenie precvičených technických prvkov

Zakúpiť video

Jazz #8

 1. Cvičenie: Warm Up – zahriatie celého tela a precvičenie základných pozícií dolných a horných končatín
 2. Cvičenie: Jazzové adagio – nacvičenie battement développé a rond de jambe en l’air, nacvičenie polohy attitude á la seconde
 3. Cvičenie: Švihy s dopnutou dolnou končatinou a v polohe attitude do rôznych smerov
 4. Cvičenie: Tanečná variácia – spojenie viacerých technických prvkov do variácie
 5. Cvičenie: Skoková kombinácia – spojenie niekoľkých skokov ako preskok so zavesením tela, preskok s kickom dolnou končatinou vpred, poskok na jednej dolnej končatine s pretočením torza a s podtiahnutím odrazovej dolnej končatiny

Zakúpiť video

Limon #1

 1. Cvičenie: prípravné cvičenie v sede, precvičenie zavesenia tela v predklone, úklone a v záklone, voľného pádu v horných končatinách
 2. Cvičenie: prípravné cvičenie v stoji – zavesenie tela v predklone, úklone a záklone, koordinácia zavesenia tela v rôznych smeroch aj s pridaním pliés v dolných končatinách
 3. Cvičenie: precvičuje koordináciu voľného pádu v horných končatinách a zavesenia tela v rôznych smeroch s pridaním plié a grand plié v dolných končatinách, precvičuje prechod cez uzlový sed na podlahe
 4. Cvičenie: priestorová variácia, ktorá precvičuje trojkročku so zapojením práce horných končatín, prechod cez uzlový sed

Zakúpiť video

Limon #2

 1. Cvičenie: Práca s torzom - je zameraná na precvičovanie postupnosti práce chrbtice, horných končatín a swingový pohyb horných končatín
 2. Cvičenie: Plié - precvičuje demi-plié so súčasnou prácou torza a horných končatín, uvoľňovanie váhy cez dolné končatiny, pád a zavesenie v horných končatinách
 3. Cvičenie: Battement tendu - práca s chodidlom, postupná práca chodidla, precvičuje rôzne polohy a silu chodidla.
 4. Cvičenie: Pohybová väzba - precvičuje pohyb s postupom do priestoru, trojkročku so zapojením swingového pohybu horných končatín, prechod cez uzlový sed.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zakúpiť video

Limon #3

 1. Cvičenie: Prípravné zahrievacie cvičenie - práca s torzom predklon, úklony, poloblúk, voľný pád v horných končatinách, práca na podlahe: rolovanie chrbtice, hrudný záklon, voľný pád v dolných končatinách
 2. Cvičenie: Bouncés - bounce a double bounce v paralelnej pozícii, v I. a II. vytočenej pozícii, postupný pohyb v horných končatinách
 3. Cvičenie: Prances a brushes - práca chodidla a dolnej končatiny, Prances a brushes so zapojením voľného pádu v torze a horných končatinách
 4. Cvičenie: Voľný pád v dolných končatinách - v I. a v II. vytočenej pozícii, zapojenie poloblúka s torzom, dégagé v second position
 5. Cvičenie: Krátka tanečná kombinácia so zapojením prvkov nacvičených v tréningu
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zakúpiť video

Limon #4

 1. Cvičenie: Warm up, (stretch + plié)
 2. Cvičenie: Battement tendu
 3. Cvičenie: Double bounces (dvojité vypérovanie)
 4. Cvičenie: Leg swings
 5. Cvičenie: Leg swings s postupom do priestoru
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zakúpiť video

Limon #5

 1. Cvičenie: Warm up – zahrievacie cvičenie, precvičenie správnej polohy tela v zavesení v predklone, úklone
 2. Cvičenie: Bouncés with the body - uvoľnený pád torza tela so súčasným vypérovaním v dolných končatinách a swingovým pohybom v horných končatinách
 3. Cvičenie: Rond de jambes - pohyb dolnej končatiny po kružnicovej dráhe
 4. Cvičenie: Leg swings - uvoľnený pád v dolných končatinách swingovým pohybom vpred a vzad

Zakúpiť video

Limon #6

 1. Cvičenie: Warm up, rolovanie tela do všetkých strán, stretch dolných končatín
 2.  Cvičenie: Battement tendu a battement tendu jeté: so súčasným zapojením predklonu, úklonu a záklonu tela
 3. Cvičenie: Prances – rozložená forma s pohybom po priestore
 4. Cvičenie: Skoky I. – Temps levé sauté v 1. paralelnej pozícii
 5. Cvičenie: Skoky II. – skoková variácia po priestore

Zakúpiť video

Limon #7

 1. Cvičenie: Kombinácia Pliés, zameraná na precvičenie správneho zavesenia torza tela v predklone, úklone a záklone so súčasným demi plié a grand plié v dolných končatinách
 2. Cvičenie: Kombinácia Battement tendue, zameraná na prácu chodidla so zapojením práce vrchnej časti chrbtice, horných končatín a undercurve (spodného oblúka) v dolných končatinách
 3. Cvičenie: Kombinácia Adagio, zameraná na vypracovanie plynulého pohybu, posilnenie a vytiahnutie dolných končatín
 4. Cvičenie: Krátka tanečná variácia s pohybom po priestore s využitím nacvičených princípov

Zakúpiť video

Limon #8

 1. Cvičenie: Warm-up – koordinácia práce torza s hornými a dolnými končatinami
 2. Cvičenie: Lunge – prenesenie váhy na kročnú dolnú končatinu spojené so zavesením tela do rôznych smerov
 3. Cvičenie: Adagio – pomalé cvičenie zamerané na posilnenie dolných končatín
 4. Cvičenie: Tanečná variácia – využitie všetkých naučených princípov a koordinácia práce všetkých častí tela v priestore

Zakúpiť video