Šárka Ondrišová

V mojej tréningovej praxi sa zameriavam na rozvoj efektívnej koordinácie tela s využitím dynamickej rovnováhy pre stredne pokročilú úroveň tanečníkov. Zaoberám sa realizáciou uvedomovacích cvičení, kde môžu interpreti rozvíjať vzťah dychu a pohybu ako predpokladu pre efektívny svalový výdaj a plynulé frázovanie pohybu pri páde iniciovaného v rôznych častiach tela. V rámci stabilizácie a navodenia efektívnej koordinácie tela sa zameriavam na prepojenie centra – periférie s využitím aktivity svalov panvového dna a ich prepojenia s pohybom bránice.

V cvičeniach na podlahe je mojou snahou rozvíjať vnímanie vnútornej vertikály a špirálovitého pohybu chrbtice so zámerom funkčne organizovať pohyb s využitím pádu v rôznych častiach tela. V tejto časti tréningu dochádza k dynamickým zmenám zrýchleniu a spomaleniu pohybu. V rámci plynutia dynamického vyvažovania sa zameriavam na pohybový vzorec uvoľnenie – otlačenie a natiahnutie – pritiahnutie,  a taktiež na zlepšenie priestorového vnímania u interpretov.

Ďalej sa zaoberám citlivým vnímaním a prácou s váhou tela pri polohách mimo vertikálnej osi, ďalej na špirálovitý pohyb chrbtice, artikuláciu dolných a horných končatín pri využití pádu v rôznych častiach tela. Ďalším dôležitým elementom tréningu je priestorové vnímanie, pričom dôraz kladiem na smer a dráhu pohybu s využitím troch priestorových úrovní.